Click to Watch in HD > ในหลวง พระราชทานพรปีใหม่ 2559

Watch พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2558 / ส.ค.ส. พระราชทาน 2559 แก่ พสกนิกรชาวไทย

Youtube Channel / Thai Hot News
Loading