Click to Watch in HD > 3 กษัตริย์ รัชกาลที่ 7 รัชกาลที่ 8 และ 9

Watch ในหลวงรัชกาลที่ 8 และ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อทรงพระเยาว์ เข้าเฝ้า รัชกาลที่ 7 พร้อมด้วยพระพี่นางฯ ... 3 กษัตริย์ในภาพยนต์ชุดเดียวกัน

Youtube Channel / Kris Kiattisak
Loading