Click to Watch in HD > ผู้ว่าพาคุย 4 ก.พ.58

Watch นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้พูดคุยถึงประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว,การส่งเสริมค้าชายแดน,การดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และโครงการเมืองระนอง คนรักความสะอาด

Youtube Channel / สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง
Loading