Click to Watch in HD > เพลงนกจาก_NokJark_Zansab Philharmonic Orchestra

Watch เพลงนกจาก บรรเลงโดย Zansab Philharmonic Orchestra เพลงไทยเดิมที่บรรเลงในรูปแบบดนตรีสากล ต่อด้วยการขับร้องแบบไทยเดิม ผู้ขับร้อง(สันนิษฐานว่า คือ) ดวงพร ผาสุก เนื้อร้องฉบับนี้ ตัดตอนจาก เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีตีเมืองใหม่ ผลงานวรรณคดีชั้นเอกของ สุนทรภู่ กวีเอกของโลก ด้วยเนื้อหาที่กล่าวถึงความโศกเศร้าอาดูร ของผู้ที่ต้องพลัดพรากจากกัน รวมถึงคนไกลบ้าน ฝากให้เป็นอีกหนึ่งผลงานสำหรับคนชอบเพลงไทยประยุกต์ครับ

Youtube Channel / leeming047
Loading