Click to Watch in HD > ทางกลับบ้าน - Bodyslam

Watch ทางกลับบ้าน - Bodyslam [Unofficial MV] ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาถ่ายทำภา­พยนตร์ 1 (Cinematography 1) ชั้นปีที่ 3 เอกวิทยุโทรทัศน์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Youtube Channel / PAIR Aphisara
Loading