ផែនការក៥ ក្នុង(ឆាំ១៩៨៤)បើ ក៥មិនធ្វើឆ្កែឲ្យ យួន ឱកាសល្្អហើយចាំ ដល់ណាទៀត ឬមួយ បាក់ស្បាត នៅបារាំង ពីរឿងនាង ពិសិដ្ឋពលិកា ជាមួយទស្សនាវត្ដី ប្រចាំសប្ដាហ៍ Express ឬមួយ ពូកែបានតែ តុុលាការ ស្រុកខ្មែរដែល លោក ហ៊ុនសែន ឈ្នះក្ដី មុន សាលក្រមចេញទៀត !