Click to Watch in HD > HELO สายรัดข้อมือเพื่อการดูแลสุขภาพ HELO for LIFE HELO for YOU

Watch การใช้โทรศัพท์มือถือร่วมกับอุปกรณ์ HELO Smartband และ HELO APPLICATION เพื่อช่วยตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น สามารถช่วยตรวจเช็คสุขภาพ เพื่อดูรายงานผลสุขภาพ และเข้ารับการคำแนะนำรักษาจากแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะโรคโดยตรง ก่อนเกิดภาวะฉุกเฉิน สนใจร่วมขยายธุรกิจนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพยุคใหม่ ติดต่อด่วน CJ-nuttNELSON : 091-451-4464 นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ จากประเทศสหรัฐอเมริกา WORLD GLOBAL NETWORK CORP. WE CONNECT PEOPLE

Youtube Channel / Cj-nuttNELSON WORLD STATION ASIA
Loading