Click to Watch in HD > 原野三重唱 - 在銀色月光下

Watch 口白: 夜色一片滄茫,晚風吹著樺樹沙沙的作響 帳中的燈火已經熄滅,牛羊也進入了夢鄉 天上的月兒多麼明亮,我心中的月兒暗然無光 空餘懷念的歌聲回盪在寂寞的草原上 在那金色沙灘上 灑著銀白的月光 尋找往事蹤影 往事蹤影迷茫 尋找往事蹤影 往事蹤影迷茫 往事蹤影已迷茫 尤如幻夢一樣 你在何處躲藏 背棄我的姑娘 你在何處躲藏 背棄我的姑娘 在那金色沙灘上 灑著銀白的月光 尋找往事蹤影 往事蹤影迷茫 尋找往事蹤影 往事蹤影迷茫 往事蹤影已迷茫 尤如幻夢一樣 你在何處躲藏 背棄我的姑娘 你在何處躲藏 背棄我的姑娘 我騎在馬上 箭一樣的飛翔 飛呀飛呀我的馬 朝著她去的方向 飛呀飛呀我的馬 朝著她去的方向 我騎在馬上 箭一樣的飛翔 飛呀飛呀我的馬 朝著她去的方向 飛呀飛呀我的馬 朝著她去的方向

Youtube Channel / wan0114
Loading