Click to Watch in HD > ลางบอกเหตุสวรรคต : หมอกธุมเกตุ

Watch ลางบอกเหตุสวรรคต : หมอกธุมเกตุ เป็นภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังเกิดหมอกธุมเกต ซึ่งในพงศาวดารกล่าวว่าจะเกิดเมื่อมีเหตุร้ายเเรง พระเจ้าแผ่นดินสวรรคต เป็นต้น Cr : http://pantip.com/topic/35702015 #Ohontour พาทัวร์ พากิน พาช็อป... ไลน์ : @star9 โทร : 095 4 965 987 ............................... เรื่องอื่นๆๆของในหลวง https://www.youtube.com/watch?v=a5H9v4Ym9co https://www.youtube.com/watch?v=a5H9v4Ym9co https://www.youtube.com/watch?v=68HkPpYM5Ac

Youtube Channel / OhOntour
Loading