Click to Watch in HD > อ.ยักษ์ ผู้แปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่ปฏิบัติ Bright News 18-10-59

Watch ปี พุทธศักราช 2541 ประเทศไทยประสพกับวิกฤติเศรษฐกิจ ประเทศชาติประชาชนเดือดร้อนอย่างหนัก และในปีนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาที่พระองค์ทรงทุ่มเทตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อนำพาประชาชนให้พ้นไปจากความทุกข์ และจากปรัชญานั้น...อดีตข้าราชการระดับสูงคนหนึ่ง จึงได้ตัดสินใจลาออกจากราชการ เพื่อที่จะใช้เวลาทั้งชีวิตที่เหลือของเขา นำแนวทางศาสตร์พระราชา ทางเลือกเพื่อทางรอดของคนไทย มาปฏิบัติให้เห็นอย่างเป็นจริง

Youtube Channel / BRIGHT TV
Loading