Click to Watch in HD > พุทธวจน- น้องเบสท์ (เทพจุติ) สาธยายพระสูตร

Watch สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วย...พุทธวจน โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี้ www.watnapp.com

Youtube Channel / ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
Loading