Click to Watch in HD > ปทรูปสิทธิ 26 ทดสอบสรสนธิ-ปกติฐานะ (ตอนที่ ๑) โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท

Watch *ปทรูปสิทฺธิ คือ คัมภีร์แสดงวิธีการทำตัวรูปเพื่อให้สำเร็จเป็นบท เป็นคัมภีร์ไวยากรณ์ใหญ่กลุ่มกัจจายนะ รจนาโดย พระพุทธัปปิยเถระ ชาวแคว้นโจฬะแถบอินเดียใต้ *สอนที่วัดเขาสนามชัย ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หนังสือที่ควรมีประกอบการเรียน ได้แก่ คัมภีร์ปทรูปสิทธิ http://watchakdaeng.com/?wpdmdl=3319 หนังสือ ปทรูปสิทธิสูตร https://drive.google.com/open?id=0B9k1g1uC3RG_U2hSaXNibXJaRlk หนังสือ ปทรูปสิทธิโพธินี (เกริ่นนำ) https://drive.google.com/open?id=0B9k1g1uC3RG_aFdDQnNrb2dneEk หนังสือ คาถาและปริภาสาที่ควรจำ https://drive.google.com/open?id=0B9k1g1uC3RG_aU9vOVliWjdZY3M Mind Map ปทรูปสิทธิ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1585973311695619.1073741848.100008488951390 and type=1 and l=976d87e6d6 สามารถติดตามอ่านบทความวิชาการทางศาสนาทั้งในส่วนของธรรมะและวินัยพื้นฐานที่พุทธบริษัทควรรู้ได้ที่ https://www.facebook.com/hutthajit

Youtube Channel / Phramaha Parkpoom Silanundo
Loading