Click to Watch in HD > การใช้งานโพรโทบอร์ด

Watch โพรโทบอร์ดเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้การทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ง่ายขึ้น การใช้งานจะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาเสียบลงบนรูต่าง ๆ เพื่อให้ไฟฟ้าสามารถไหลผ่านไปได้ สนใจชุดเรียนรู้บอร์ด Arduino อ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.ioxhop.com/p/606 สนใจโพรโทบอร์ดขนาดต่าง ๆ ลองเลือกซื้อได้ที่ https://www.ioxhop.com/c/52

Youtube Channel / ร้าน IOXhop
Loading