Click to Watch in HD > 15 นาที เข้าใจ Zen ในแบบฉบับ อ.ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

Watch สละเวลาเพียง 15 นาที รับฟังอธิบายธรรมะ ในแนวของ Zen เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ปฏิจจสมุปบาท และ อานาปานสติ สรุปมาตามทฎษดีแนวคิดของ อาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ

Youtube Channel / Chutidet Wansuvong
Loading