Click to Watch in HD > ပွႆႇၵွႃႇလဵင်ႉၸူၼ်လူင်ပလွင်ႈTNLAၸႂ်မိူၵ်ႈ

Watch ဝၼ်းထီႉ 13. August 2017 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႄလႈတင်း သိုၵ်းလွႆ PSLF/TNLA ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သၢမ်ဢွင်ႈတီႈ ။ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ပွတ်းၵႆႇတႆၢ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉႄတႉမိူဝ်ႈလဵဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 12: 10 ၼႆႉ တိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်သၢမ်ဢွင်ႈတီႈဝႆႉေသ ပွတ်းဝၢၼ်ႈၶုမ်ငိုၼ်း ၊ ပွတ်းဝၢၼ်ႈႁူးၼင်း ႄလႈ ပွတ်းဝၢၼ်ႈၵႆၢတႆၢ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈတီႈဝၢၼ်ႈႁူးၼင်း ေၸႈငဵင်းသီႇေပႃႉ ေၸႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းႄမးၼႆႉႄတႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁဝ်း ၶုိၼ်ႈသိမ်းဢဝ်တပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယဝ်ႉႄလႈ ထႅင်ႈတီႈပွတ်းၶုမ်ငိုၼ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ယူႇၽၢႆႇေပႉပုၼ်ႈဝႆႉတင်းၼမ်ယူႇၶႃႈ။

Youtube Channel / Tai Online
Loading