Click to Watch in HD > พุทธวจน เสียงอ่าน ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ๑_๕

Watch เสียงอ่าน พุทธวจน ท่านพุทธทาส อริยสัจจากพระโอษฐ์ ธรรมโฆษณ์ ๑. พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ (อ่านโดยอาจิต) http://www.manodham.com/Edhammakos%201.%20Buddhaparwat.htm ธรรมโฆษณ์ ๒. อริยสัจจากพระโอษฐ์ (อ่านโดยอาจิต) http://www.manodham.com/Edhammakos%202.%20Ariyasuth.htm ธรรมโฆษณ์ ๓.ก ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ (อ่านโดยอาจิต) http://www.manodham.com/Edhammak ... umtrupjarpraaob.htm ธรรมโฆษณ์ ๔. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ (อ่านโดยอาจิต) http://www.manodham.com/Edhammakos%204.%20Patijjasamupbaht.htm

Youtube Channel / Ole Joy
Loading