Click to Watch in HD > ปฏิรูปการศึกษา

Watch จากสถิติพบว่า งบของกระทรวงศึกษาสูงมากกกในแต่ละปี ขณะที่เงินเดือนของครูก็ไม่น้อยหน้าเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆ (ซึ่งต่างจากความเชื่อเดิมที่ว่าคุณครูเงินเดือนน้อย) .... แล้วทำไมคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยจึงยังแย่อยู่? จะมีทางออกไหม? หลักความรับผิดชอบ (Accountability) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อให้การศึกษาของบ้านเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น

Youtube Channel / vreformlibrary
Loading