Click to Watch in HD > การบริโภคเนื้อสัตว์

Watch ตัดทอนจากการบรรยายธรรมหัวข้อ พุทธวจน ธรรมวินัย จากพุทธโอษฐ์ พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง คลอง ๑๐ ปทุมธานี ณ.ร้านต้นมะขามช่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔

Youtube Channel / Uncle Moo Buddhawajana
Loading