Click to Watch in HD > พรานล่านก เป็ดนำ้ ในฤดูกาลล่าสัตว์ มันเยอะมากจริงๆ/Duck hunters

Watch พรานล่านกเป็ดนำ้ ในฤดูกาลล่าสัตว์ มันเยอะมากจริงๆ/Duck hunters ซึ่งสามารถล่าสัตว์ได้ ถูกต้องตามกฎหมายที่รัฐได้กำหนดไว้และต้องมีการขออณุญาตจากรัฐ ซึ่งในประเทศไทยไม่มีและสัตว์ก็ไม่มีเช่นกัน

Youtube Channel / Kit Channel
Loading