Click to Watch in HD > [News] ข้อมูลการคาดการณ์ตลาดอุปกรณ์สวมใส่ทั่วโลกปรากฏว่า ในปี 2021 จะเพิ่มขึ้นกว่า 35% #94

Watch ตลาดอุปกรณ์สวมใส่ระดับองค์กรที่เป็นตัวแปรสำคัญ!!! https://notebookspec.com/wearables-enterprise-device-shipments-reach-154-million-by-2021/368484/

Youtube Channel / NotebookSPEC
Loading