Click to Watch in HD > ผีเสื้อหญ้าวงท้องเหลือง Yellow-ringed grass moths

Watch ผีเสื้อหญ้าวงท้องเหลือง(Yellow-ringed grass moths) Amata sperbius Fabricius, 1787 ที่ทุ่งนาบ้านเขาย้อย ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี วันที่ 23 กันยายน 2558

Youtube Channel / Paladej Srisuk
Loading