Click to Watch in HD > ฮาธรรมะกับพระพยอม เรื่อง คนหลายใจ

Watch พระพยอม กัลยาโณ บรรยายธรรมเรื่อง ขุมทรัพย์มนุษย์ ประวัติของท่าน พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กัลยาโณ) มีนามเดิมว่า พยอม จั่นเพชร เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2492 อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี บรรพชาเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2502 และอุปสมบทเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2513 ณ วัดสังวรพิมลไพบูลย์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สำเร็จการศึกษา น.ธ.เอก ในปี พ.ศ. 2516 และได้ไปจำพรรษาอยู่กับท่านพุทธทาสที่สวนโมกขพลารามในการปฏิบัติธรรม แล้วจึงได้กลับมาทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนา วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ท่านอาจารย์พยอม กัลยาโณ เป็นศิษย์คนสำคัญท่านหนึ่งของท่านพุทธทาสด้วยเช่นกัน

Youtube Channel / BUDdee CHANNAL
Loading