Click to Watch in HD > ประสบการณ์ตอนให้อาหารกุ้งก้ามแดงในบ่อปูน ช่วงเย็นเวลา 17:30 น.

Watch จากที่ได้ทำการปล่อยลูกกุ้งก้ามแดงขนาด 2 เซ็นติเมตร จำนวน 50 ตัว (ราคา 750 บาท) ด้วยการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในบ่อปูน (บ่อวง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 10 เซ็นติเมตร เป็นระยะเวลา เกือบ 2 เดือนที่ผ่านมา ปกติ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาจะให้อาหารเม็ด เป็นประจำในตอนเย็น เวลา 17:30 น. แต่แปลกตรงที่ว่า การให้อาหารในวันนี้ ลูกกุ้งก้ามแดง ออกจากที่ซ่อนกันมาเยอะ ซึ่งปกติลูกกุ้งก้ามแดง จะไม่ออกกันมาอย่างนี้ แต่วันนี้ออกกันมาหลายตัว มีการไล่กัน ต่อสู้กัน ได้มีการสังเกตเห็นเป็นครั้งแรก ก็เดาเอาว่าการใช้อาหารลูกกุ้งที่ผ่านมานั้นไม่เพียงพอ ต้องทำการเพิ่มอาหาร และเปลี่ยนเสริม เพิ่มสาหร่ายสำหรับอาหารว่าง ของลูกกุ้งก้ามแดง ก็เป็นอันว่าโชคดี ที่การให้อาหารในวันต่อๆมาไม่เห็นอาการดังกล่าวอีก ส่วนเพื่อนๆที่ได้ถามเรื่องการปัองกันการศูนย์เสียกุ้งก้ามแดงตอนลอกคราบนั้นผมทำอย่างไร จากประสบการณ์ผมได้ใช้มุ้งสีน้ำเงินที่เหลือจากเย็บกระชังเลี้ยงปลา หรือเลี้ยงกุ้งก้ามแดง มาใส่ใว้ในบ่อ ให้เป็นที่หลบซ่อนของกุ้งตอนลอกคราบ เพราะกุ้งได้หลบขึ้นมาลอกคราบได้สะดวก นอกจากท่อพีวีซีที่มีอยู่แล้ว เลี้ยงง่าย เน้นขายลูกกุ้ง และพ่อแม่พันธ์ สร้างรายได้ดี #การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในบ่อปูน

Youtube Channel / KohmookPro
Loading