Click to Watch in HD > 三民主義歌 (古早版)

Watch 《三民主義歌》 作詞: 孫文 作曲: 程懋筠 三民主義 吾黨所宗 以建民國 以進大同 咨爾多士 為民前鋒 夙夜匪懈 主義是從 矢勤矢勇 必信必忠 一心一德 貫徹始終

Youtube Channel / Cantonesian
Loading