Click to Watch in HD > น้ำใจที่สร้างปัญหาเพิ่มปริมาณคนเร่ร่อน : Bright News 10-10-59

Watch ปัญหาคนไร้บ้านที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เพราะอะไรที่ทำให้คนเหล่านี้ เลือกที่จะให้ชีวิต ณ บริเวณลานคนเมือง ติดตามจากรายงาน

Youtube Channel / BRIGHT TV
Loading