Click to Watch in HD > ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี Drink For Life ดื่มนี้เพื่อชีวิต

Watch ด้วยความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)ผู้ผลิตนมโคตราไทย-เดนมาร์ค จัดทำขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมทำให้ปวงชนชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขมีอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Youtube Channel / Top Modify
Loading