Click to Watch in HD > กองทัพโฮฟาทูร่าผู้อยู่เบื้องหลังการปกป้องพุทธศาสนา

Watch เน โฮฟาทูร่านับแต่วัยเด็ก มีฐานะยากจน เป็นคนที่เข้ากับเพื่อนๆไม่ได้เลย แต่มีความสามารถใช้การใช้ศิลปะการต่อสู้ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเจ้าสำนักฮูฒันร่า ท่านปรมาจารย์นันชิ ได้ก่อตั้งสำนักฮูฒันร่าขึ้นเมื่อ 15,000 ปีก่อนสมัยพุทธกาล โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำการปกป้องศาสนาพุทธอย่างลับๆ https://www.facebook.com/neroliberatorspecialone

Youtube Channel / ผู้ปลดปล่อย โว้ย
Loading