Click to Watch in HD > เสียงอ่านพุทธวจน สัญญา 10 ประการ เผยแผ่พุทธวจนโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง

Watch #พุทธวจน เสียงอ่านพุทธวจน สัญญา 10 ประการ เผยแผ่พุทธวจนโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง สัญญา 10 ประการเป็นเหตุให้อาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระงับไป โดยควรแก่ฐานะ --------------------------------------------------------- สัญญา ๑๐ ประการ ในฐานะ แห่งการรักษาโรคด้วยอำนาจสมาธิ http://etipitaka.com/read?language=thai and number=99 and volume=24 พุทธวจน อานาปานสติ หน้า ๑๑๒ (ภาษาไทย) ทสก. อํ. ๒๔/๙๙/๖๐ ------------------------------------------------------------ ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้ http://etipitaka.com/read/thai/22/128/ มรรควิธีที่ง่าย หน้า ๙๒ (ภาษาไทย) ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๒๘/๑๒๑ ------------------------------------------------------------ ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติ มีสัมปชัญญะ เมื่อรอคอยการทำกาละ http://etipitaka.com/read/thai/18/224/ มรรควิธีที่ง่าย หน้า ๘๐ (ภาษาไทย) สฬา. สํ. ๑๘/๒๒๔-๒๒๖/๓๗๔-๓๘๑ ---------------------------------------------------------------------------- ภิกษุทั้งหลาย ! ชนเหล่าใดไม่บริโภคกายคตาสติ ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่บริโภคอมตะ http://etipitaka.com/read/thai/20/42/ อานาปานสติ หน้า ๑๔๖ – ๑๔๙ (ภาษาไทย) เอก. อํ. ๒๐/๔๒-๔๕/๒๒๕-๒๔๖ --------------------------------------------------------------------- ควรได้ฟังคำตถาคต มีอานิสงส์ 6 ประการ http://etipitaka.com/read/thai/22/343/ (ภาษาไทย) ปญฺจก. อํ. ๒๒/๓๔๓/๓๒๗ ------------------------------------------------------------- สังโยชน์สิบ http://etipitaka.com/read/thai/24/16/ คู่มือโสดาบัน หน้า ๑๒๗ (ภาษาไทย) ทสก. อํ. ๒๔/๑๖/๑๓ -------------------------------------------------------- ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ ๔ ประการ แห่งธรรมทั้งหลายที่บุคคลฟังเนืองๆ http://etipitaka.com/read/thai/21/178/ (ภาษาไทย) จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗๘/๑๙๑ -------------------------------------------------------- คิลายนสูตร ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ ๔ ประการ http://etipitaka.com/read/thai/19/406/ https://youtu.be/CTmMYMZokpg?list=PLVlfUrt7KnvHweWaSOCFWyMx9noZNqxjD (ภาษาไทย) มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๐๖/๑๖๒๗-๑๖๓๓ -------------------------------------------------------------------------- กายคตาสติ หม้อน้ำมัน [๗๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่า มีนางงามใน ชนบท พึงประชุมกัน ก็นางงามในชนบทนั้น น่าดูอย่างยิ่งในการฟ้อนรำ น่าดูอย่างยิ่งในการ ขับร้อง หมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่า นางงามในชนบทจะฟ้อนรำขับร้อง พึงประชุมกันยิ่งขึ้นกว่า ประมาณ ครั้งนั้น บุรุษผู้อยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย ปรารถนาความสุข เกลียดทุกข์ พึงมา กล่าวกะหมู่มหาชนนั้นอย่างนี้ว่า ดูกรบุรุษผู้เจริญ ท่านพึงนำภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยมนี้ไปใน ระหว่างที่ประชุมใหญ่กับนางงามในชนบท และจักมีบุรุษเงื้อดาบตามบุรุษผู้นำหม้อน้ำมันนั้นไป ข้างหลังๆ บอกว่า ท่านจักทำน้ำมันนั้นหกแม้หน่อยหนึ่งในที่ใด ศีรษะของท่านจักขาดตกลงไป ในที่นั้นทีเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน? บุรุษผู้นั้นจะไม่ ใส่ใจภาชนะน้ำมันโน้น แล้วพึงประมาทในภายนอกเทียวหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ไม่เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า. [๗๖๕] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราทำอุปมานี้ เพื่อให้เข้าใจเนื้อความนี้ชัดขึ้น เนื้อ ความในข้อนี้มีอย่างนี้แล คำว่า ภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยม เป็นชื่อของกายคตาสติ. [๗๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า กาย คตาสติ จักเป็นของอันเราเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว กระทำให้เป็นดังยาน กระทำให้เป็น ที่ตั้ง กระทำไม่หยุด สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ แล. พระไตรปิฎก ไทย (ฉบับหลวง) เล่มที่ ๑๙ สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ------------------------------------------------------------ ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่ http://watnapp.com http://faq.watnapp.com http://media.watnapahpong.org http://www.buddhakos.org https://www.facebook.com/Buddhawajana.th https://www.facebook.com/Buddhawajana.Faq https://www.facebook.com/buddhawajananews

Youtube Channel / พุทธวจน ธรรมวินัย จากพุทธโอษฐ์
Loading