Click to Watch in HD > พุทธวจนบรรยาย ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 จ.เพชรบุรี เผยแผ่โดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

Watch #พุทธวจน บรรยาย ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 จ.เพชรบุรี 5 เมษายน 2559 เผยแผ่พุทธวจนโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่ http://watnapp.com http://faq.watnapp.com http://media.watnapahpong.org http://www.buddhakos.org https://www.facebook.com/Buddhawajana.th https://www.facebook.com/Buddhawajana.Faq https://www.facebook.com/buddhawajananews

Youtube Channel / พุทธวจน ธรรมวินัย จากพุทธโอษฐ์
Loading