Click to Watch in HD > บรรยายธรรมนอกสถานที่ คิดดี คลีนิกกายภาพบำบัด ประจำเดือนกันยายน 2559

Watch วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย : ภิกขุสมศักดิ์ ณ คิดดี คลีนิก อาคารชัยสงวน ๑ เพชรบุรีตัดใหม่ ขอขอบพระคุณเวปไซด์วัดนาป่าพง www.watnapp.com

Youtube Channel / ป๊อก บางกรวย
Loading