Click to Watch in HD > พุทธวจน อย่าเสียโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ YouTube

Watch ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย : พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง ลำลูกกาคลอง 10 ปทุมธานี ขอขอบพระคุณเวปไซด์วัดนาป่าพง www.watnapp.com

Youtube Channel / นัคขรภรรส ศากยะ ปุตติยะ
Loading