Click to Watch in HD > *อย่าลืม !!! ก๊อกสุดท้ายของทุกคน สั่งสมสุตตะให้มาก ฟังบ่อยๆ จำให้แม่น ก่อนตายระลึกให้ได้(ผัคคุณสูตร)

Watch ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม BN.๑๖๒๐... เข้าใจแทงตลอดเพื่อ *ฉลาดในธาตุ *อายตนะ *ปฏิจจสมุปบาท *จะทำให้รู้ว่าตัวเราไม่ไช่เรา *ทำให้หลุดพ้นได้ !!! (เช้าวันพุธที่ ๒๐/กรกฎาคม/๒๕๕๙ วันเข้าพรรษา) https://www.youtube.com/watch?v=vutzuwyDfws and list=LL-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw .................................................................. รวมคลิปพระพุทธเจ้าสอนอะไร? https://www.youtube.com/watch?v=vc47cgiWtww and list=PLsc91aJ1_crN82BgXp6ZndMK-t8_09dBs ..................................................................... ไม่อยากตกต่ำทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทำอย่างไร? ##๒ https://www.youtube.com/watch?v=bkJUkCQiGUU and index=3 and list=LL-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw ......................................................................... ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม https://www.youtube.com/channel/UC-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw/videos ................................................................. ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ อธิบายวิธีเจริญอานาปานสติอย่างละเอียด https://www.youtube.com/watch?v=JPnBWf4hLRM and index=1 and list=LL-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw ................................................................................... พุทธวจน_อยากให้ฟังก่อนตาย!!! อานาปานสติ...โดย ตถาคต (New Version) อ่านโดย...คุณศันสนีย์ นาคพงศ์ https://www.youtube.com/watch?v=Tu79HocId5c and list=PLsc91aJ1_crNDwgYJ8tVrBQdcKCNVVpFI ........................................­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.................­.­.­.­.­.­...................... ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม https://www.youtube.com/channel/UC-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw/videos ............................................................................. สัชฌายะ ปฏิจจสมุปบาท อาสาฬหบูชา การรู้อริยสัจ ที่หลบภัยจากมาร คุณยายวันเพ็ญ ธรรมชั้นลึก!!! มารคืออะไร อนุปทสูตร โลณกสูตร ผัคคุณะสูตร สนทนาธรรม ณ. วัดนา นิพเพธิกปริยาย คลิปนี้สุดยอด!!! สาธยายปฏิจจสมุปบาท ให้น้องเขยฟังพุทธวจน ให้พ่อสามีฟัง ให้เตี่่ยฟังพุทธวจน สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มี กามเป็นเครื่องผูก คำพระพุทธเจ้าเป็นอนุสาสนี ว่าด้วยเรื่องอนุสาสนีย์ อธิบายนิพพาน ปัจจุปาทานขันธ์ ๕ ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ ทิ้งเสียนันแหละ ศีลของพระ อาหาร ๔ คืออย่างไร กรรมคืออะไร แก้ได้ใหม พุทธวจนคืออะไร สัตว์ย่อมเข้ากันโดยธาตุ สิ้นสังโยชน์ ๕ คุณและโทษของกาม จงเป็นผู้คุ้มครองทวาร รีบละอกุศล โสดาบันเป็นใคร ผลและอานิสงส์แห่งทาน นิพเพธิกปริยายคือ อานาปานสติ เจริญแล้วได้อะไร อย่ามัวหลงเพลิน ความเกิด เป็นทุกข์ กรรม ภพ ชาติ วิญญาณฐีติ , นั่งสมาธิต้องทำ ลมหายใจคือ , เรื่องอริยสัจ ๔ อย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์ , ความเพียรทางจิต , ขอบคุณที่หาเจอ , อยากให้รู้ อยากให้ฟัง!!! , ลองฟังคลิปนี้!!! หลักการและวิธีละภพ เราพ้นจากกรรมด้วยมรรค ๘ ถ้าเราจะต้องตาย สิ้นนันทิ สิ้นราคะ , ละสักกายะทิฏฐิ , เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว , เราจะออกจากระบบ , สังโยชน์ ๑๐ , อนุสัยคืออะไร อวิชชาคืออะไร , สัตตานังคืออะไร อริยสัจ ๔ อะไรคือตัวทุกข์ หลุดพ้นจากทุกข์ ฟังคำพระศาสดา เก็บศพไว้ ร้อยวัน อานาปานสติและอานิสงส์ , พึ่งตน พึ่งธรรม , เทคนิคการปล่อยวาง , เราพ้นจากกรรมด้วยมรรค ๘ อานาปานสติ คือ กายคตาสติ บัญญัติขันธ์ห้า สักกายทิฐิ จะมีได้อย่างไร อสัตบุรุษเป็นอย่างไร วิธีถอนสักกายทิฐิ เห็นอย่างไรจึงไม่มีอนุสัย หมดอาหารก็นิพพาน หลักการและวิธีละภพ เราพ้นจากกรรมด้วยมรรค ๘ ต้องการแก้กรรม วิธีแก้กรรม ดับกรรม วิธีละกรรม คือ ก่อนตาย!!! ..ควรฟังพุทธวจน อนุสาสนีปาฏิหาริย์คือ เสธโอ๊ดแชร์ ให้แม่ฟังสัญญา ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ ทำความเพียรเสียแต่วันนี้ ความเพียรเป็นเรื่องสำคัญ ความเพียรทางจิต ต้องการบรรลุธรรม กายคตาสสติ แค่เอาจิตอยู่ที่กาย ฟังธรรมเป็นเหตุให้ละนิวรณ์ ๕ ฝึกตนดีแล้ว พุทธวจนเพื่อความสิ้นทุกข์ ฝึกตนดีแล้ว พุทธวจนเพื่อความสิ้นทุกข์ ........................................­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.................­.­.­.­.­.­...................... พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมวันจันทร์_2016-08-15 พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมค่ำวันอังคาร_2016-08-16 พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันพุธ_2016-08-17 พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมวันพฤหัสบดี_2016-08-18 พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมวันศุกร์_2016-08-19 พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมวันเสาร์_2016-08-20 พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมวันเสาร์ค่ำ_2016-08-20 พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมวันอาทิตย์_2016-08-21 ........................................­............................... ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่ http://watnapp.com http://faq.watnapp.com http://media.watnapahpong.org http://www.buddhakos.org https://www.facebook.com/Buddhawajana.th https://www.facebook.com/Buddhawajana... https://www.facebook.com/Buddhawajana... https://www.youtube.com/user/nirdukkha/videos ..................................................................

Youtube Channel / ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
Loading