Click to Watch in HD > พระบรมราโชวาท ในหลวง ให้แก่นายร้อย

Watch วันที่ 17 มค. 2554 เวลา 17.39 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำการศึกษา 2551-2552 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานกระบี่ ต้องตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้เต็มกำลัง ความรู้ความสามารถ และให้เที่ยงตรง ถูกต้อง เป็นธรรม ใน โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า ยินดี ที่ได้มอบกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทหารตำรวจทุกนาย ขอชื่นชมในการทำหน้าที่ของทุกคน หน้าที่ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ยังมีหน้าที่สำคัญที่รอผู้สำเร็จการศึกษาอยู่เบื้องหน้านั้น กล่าวโดยสรุป ได้แก่ การจรรโลงรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ ทุกคนจึงต้องตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้น ให้เต็มกำลัง ความรู้ความสามารถ และให้เที่ยงตรง ถูกต้อง เป็นธรรม อีกอย่างหนึ่ง จะต้องเข้าใจด้วยว่า การปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา จำเป็นต้องได้รับการร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่าย ท่านจึงต้องระมัดระวังประพฤติปฏิบัติตัวให้ดี ให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือได้ ถ้าทำได้ดังนี้ งานในภาระหน้าที่ทุกอย่าง จะสำเร็จผลที่พึงประสงค์ คือประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และชาติบ้านเมืองมีความมั่นคงปลอดภัย

Youtube Channel / softbizplus asoft
Loading