Click to Watch in HD > เพลงพระราชนิพนธ์-มาร์ชราชวัลลภ

Watch บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 7 ชื่อเพลง : มาร์ชราชวัลลภ ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พันตรีศรีโพธิ์ ทศนุต ปี : พ.ศ.2491 --------------------------- เกร็ดเพลงน่ารู้ เพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ชราชวัลลภ หรือ Royal Guards March เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๗ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ชื่อ ราชวัลลภ และพระราชทานให้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ เพื่อไว้ใช้ในพิธีสวนสนาม หลังจากนั้น ผบ.กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ได้มอบหมายให้พันตรี ศรีโพธิ์ ทศนุต แต่งคำร้องภาษาไทยถวาย มีห้องเพลงยาวกว่าเดิม จึงขอพระราชทานทำนองเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับคำร้อง ในการแก้ไขทำนองให้เข้ากับคำร้องนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยกร) ช่วยตรวจทาน และได้พระราชทานนามเพลงพระราชนิพนธ์นี้ว่า มาร์ชราชวัลลภ (The Royal Guards March) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕

Youtube Channel / cokefreshfx
Loading