Click to Watch in HD > ยืนยันอนุสาสนีฯ น้องชายฟังคำตถาคต(พุทธวจน) ศพไม่ได้ฉีดยา ๘ วัน ผิวยังผ่องใส (ผัคคุณะสูตร)

Watch ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม BN.๑๖๒๐... วันนี้อย่าลืม!!!...สาธยายปฏิจจสมุปบาทและฝึกสมาธิ เจริญอานาปานสติ กันเถิด... สาธุ https://www.youtube.com/watch?v=PdfwokBg0M4 and list=PLsc91aJ1_crPr7BdD2P-nH84kvJUHFRIy .......................................................................... พุทธวจน_รวมคลิปปฏิปทาบรรลุมรรผลของคนเจ็บไข้ https://www.youtube.com/watch?v=q5jL0ywH2zo and list=PLsc91aJ1_crMTlAeUBtNzpRaT8lnGl-F5 ............................................................. *จิตหลุดพ้น* https://www.youtube.com/watch?v=16jDOwDNbAg and list=LL-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw and index=3 ........................................................................... ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่... https://www.youtube.com/channel/UC-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw ............................................................................ ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่... เพจ พุทธวจน อริยสัจจากพระโอษฐ์ https://www.facebook.com/PhuththWCnXriysacCakPhraxosth/ ............................................................ ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่ http://watnapp.com ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม https://www.youtube.com/channel/UC-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw ................................................................ ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม - Google+ https://plus.google.com/100619498305484042073/posts .................................................................. ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม ขอเชิญกัลยาณมิตรเงี่ยโสตลงสดับในธรรม สั่งสมสุตตะ,ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธวจน) เลือกตามหมวดธรรมตามความต้องการ https://www.youtube.com/channel/UC-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw/playlists ..................................................................... รวมคลิปพระพุทธเจ้าสอนอะไร? https://www.youtube.com/watch?v=vc47cgiWtww and list=PLsc91aJ1_crN82BgXp6ZndMK-t8_09dBs ..................................................................... *ไม่อยากตกต่ำทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทำอย่างไร? ##๒ https://www.youtube.com/watch?v=bkJUkCQiGUU and list=LL-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw and index=6 ................................................................. *ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ อธิบายวิธีเจริญอานาปานสติอย่างละเอียด https://www.youtube.com/watch?v=JPnBWf4hLRM and index=1 and list=LL-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw ................................................................................... ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม https://www.youtube.com/channel/UC-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw/videos ............................................................................. *ภัยเวรที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้ *ต้องฝึกอย่างไรไม่ให้โกรธ* *อย่าลืมลม *เหตุเกิดของกรรม * Key Wordสำคัญ *เจริญอิทธิบาท ๔ +กุศลฮี *จิตหลุดพ้น* *หนทางเข้าสู่วิมุตติ *วิธีแก้กรรม ดับกรรม *วิธีใคร่ครวญพิจารณา *ทำงานไปด้วย *วิธีปล่อยวางจิต *ให้พอตัวเพื่อตนเองก่อน *อานาปานสติมีปาฏิหาริย์ *วิธีฝึกสติในการทำงาน *มรรค ๘ แก้ได้ทุกเรื่อง *เข้าใจแทงตลอด *เห็นเกิดดับมีอานิสงส์แรง ไม่อยากตกต่ำ##๒ *มาฝึกสมาธิ เจริญอานาปา มาสาธยายปฏิจจสมุปบาท วันนี้อย่าลืม!!! ปฏิปทาบรรลุมรรคผล พุทธวจนเพื่อความสิ้นทุกข์ สังโยชน์ ๑๐ ธรรมชั้นลึก!!! ผัคคุณะสูตร กรรมคืออะไร แก้ได้ใหม พุทธวจนคืออะไร รีบละอกุศล โสดาบันเป็นใคร อานาปานสติ เจริญแล้วได้อะไร อย่ามัวหลงเพลิน ความเกิด เป็นทุกข์ กรรม ภพ ชาติ วิญญาณฐีติ , นั่งสมาธิต้องทำ ลมหายใจคือ , เรื่องอริยสัจ ๔ อย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์ , ความเพียรทางจิต , ขอบคุณที่หาเจอ , อยากให้รู้ อยากให้ฟัง!!! , ลองฟังคลิปนี้!!! หลักการและวิธีละภพ เราพ้นจากกรรมด้วยมรรค ๘ ถ้าเราจะต้องตาย สิ้นนันทิ สิ้นราคะ , ละสักกายะทิฏฐิ , เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว , เราจะออกจากระบบ , อนุสัยคืออะไร อวิชชาคืออะไร , สัตตานังคืออะไร อริยสัจ ๔ อะไรคือตัวทุกข์ อานาปานสติ คือ กายคตาสติ วิธีถอนสักกายทิฐิ เห็นอย่างไรจึงไม่มีอนุสัย หมดอาหารก็นิพพาน หลักการและวิธีละภพ เราพ้นจากกรรมด้วยมรรค ๘ ต้องการแก้กรรม วิธีแก้กรรม ดับกรรม วิธีละกรรม คือ ก่อนตาย!!! ..ควรฟังพุทธวจน อนุสาสนีปาฏิหาริย์คือ เสธโอ๊ดแชร์ ให้แม่ฟังสัญญา ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ ทำความเพียรเสียแต่วันนี้ ความเพียรเป็นเรื่องสำคัญ ความเพียรทางจิต ต้องการบรรลุธรรม กายคตาสสติ แค่เอาจิตอยู่ที่กาย ฟังธรรมเป็นเหตุให้ละนิวรณ์ ๕ ฝึกตนดีแล้ว ฐานะ ๕ ประการ ความจริงที่ต้องรู้ ๑๐ กฏอิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท ........................................­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.................­.­.­.­.­.­...................... พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันจันทร์_2016-09-26 พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมวันอาทิตย์_2016-09-25 https://www.youtube.com/user/nirdukkha/videos ..................................................................

Youtube Channel / ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
Loading