Click to Watch in HD > แค่รู้ลมหายใจ จะทำให้เราหลุดพ้นได้อย่างไร?

Watch [พุทธวจน ลพบุรี ๑๖๒๐]... การได้เกิดเป็นมนุษย์ควรรู้อะไรมากที่สุด? https://www.youtube.com/watch?v=WvMZwtTxuoc and list=LL-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw ใครไม่อยากจะหลงทางอีกแล้วในชาตินี้ โปรดฟังคลิปนี้!!! https://www.youtube.com/watch?v=f1GVtzsUaDI and list=UU-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw and index=3 ต้องการแก้กรรมดับกรรมในปัจจุบันทำอย่างไร? จะได้ประโยชน์อะไรจากการฟังพุทธวจน https://www.youtube.com/watch?v=nw2rZMe6kLQ and index=1 and list=LL-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw พุทธวจน-ไม่อยากตกต่ำทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทำอย่างไร? https://www.youtube.com/watch?v=cYFPAJZHvKY and index=19 and list=LL-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw มาฝึกสมาธิ เจริญอานาปานสติ ฟังธรรมเพื่อเข้าถึงความเป็นโสดาบันในชาตินี้กัน https://www.youtube.com/watch?v=Y0E21CUepdM and list=LL-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw and index=5 พุทธวจน-วีดีโอ ยูทูป (เพลย์ลิสต์) ศากยบุตร โอรสอันเกิดจากพระโอษฐ์ https://www.youtube.com/channel/UC-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw/playlists

Youtube Channel / ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
Loading