Click to Watch in HD > ในหลวงกับข้าวกล้อง

Watch ข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้องเนี้ย เรากินทุกวัน เพราะว่ามีประโยชน์ ร่างกายแข็งแรง ข้าวขาวนี่เอาของดีออกไปหมด ฉะนั้นข้าวกล้องนี่ดี คนบอกว่าเป็นข้าวของคนจน เราก็เป็นคนจน [พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]

Youtube Channel / Dhammaintrend
Loading