Click to Watch in HD > พุทธวจน : เพียงรู้ลมเข้า-ออก ปัญญาทุกประเภทจะเกิดขึ้น

Watch พุทธวจน : เพียงรู้ลมเข้า-ออก ปัญญาทุกประเภทจะเกิดขึ้น ส่งผลเป็นสุขทั้งทางโลกและทางธรรมในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งของรายการ ทูไนท์โชว์ 10-2-2557 : พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่ http://media.watnapahpong.org/ http://watnapp.com/ http://watnapahpong.com/ http://watnapahpong.net/ http://www.buddhakos.org

Youtube Channel / Aon Waraporn
Loading