Click to Watch in HD > ถอดรหัส 9 วิธีฟื้นฟูชาติในละครพระมหาชนก : Bright News 18-10-59

Watch พระมหาชนก พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสดับพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์ พระมหาชนกทรงทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงที่มีผลรสดี ถูกข้าราชบริพารดึงทึ้งจนโค่นลง พระองค์จึงเห็นถึงสัจธรรมข้อหนึ่งของชีวิตว่า สิ่งใดดี ย่อมเป็นเป้าหมายของการแย่งชิง และจะเป็นอันตรายในท่ามกลางหมู่ผู้ไร้ปัญญา ซึ่งปริศนาธรรม ในการฟื้นฟูต้นมะม่วง นั้น ก็คือกุศโลบายในการฟื้นฟูชาติ ที่ทรงพระราชทานนั่นเอง

Youtube Channel / BRIGHT TV
Loading