Click to Watch in HD > จิตอาสาวัยเยาว์ ตั้งใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง

Watch ในบรรดาจิตอาสาที่มาแจกสิ่งของให้ประชาชน ซึ่งเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ นอกจากจะมีหน่วยงานราชการ และผู้ใหญ่ แล้ว ยังมีกลุ่มเด็กนักเรียนที่เป็นจิตอาสาวัยเยาว์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีครั้งนี้ น้องๆ กลุ่มนี้จะม่ทำจิตอาสาอะไรติดตามจากรายงาน

Youtube Channel / BRIGHT TV
Loading