Click to Watch in HD > จิตอาสาร่วมเก็บขยะรอบสนามหลวง

Watch นอกจากที่บริเวณท้องสนามหลวง จะมีจิตอาสาช่วยกันเดินเก็บขยะแล้ว ในวันนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยืนประจำจุดทิ้งขยะ เพื่อแนะนำให้ประชาชนทิ้งขยะแยกประเภทด้วย

Youtube Channel / BRIGHT TV
Loading