Click to Watch in HD > ครูในดวงใจ อ.ดร.ปราถนา โกวิทยางกุล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Watch บทสัมภาษณ์ครูในดวงใจ อ.ดร.ปราถนา โกวิทยางกุล รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2559 วิชา การบริหารการศึกษาและการจัดในชั้นเรียน สมาชิกกลุ่ม 1.นางสาวขวัญกมล บุญห้า รหัสนักศึกษา56181550104 2.นายจักรพันธุ์ จำปาศรี รหัสนักศึกษา56181550105 3.นางสามจิรประภา จานแก้วรหัสนักศึกษา56181550106 4.นางสาวณัฏฐธิดา ขัติขามรหัสนักศึกษา56181550112 6.นานนันฑวัตน์ ธิมาชัยรหัสนักศึกษา56181550122 7.นางสาวรุ่งนภา เตวิชั้ยรหัสนักศึกษา56181550127 8.นายสมชาย มณฑารหัสนักศึกษา56181550135 นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Youtube Channel / สมชาย มณฑา
Loading