Click to Watch in HD > คุณเก่ง l Change เปลี่ยนความคิด...เปลี่ยนชีวิต

Watch ชีวิตที่ใช้อย่างไม่รู้จักคุณค่า เก่งปล่อยตัวไปตามกระแสวัตถุนิยม การใช้ชีวิตทำงานกลางคืน ทำให้เขาได้เข้าสู่วงจรของอบายมุขทุกประเภทจนกระทั่งเขาถูกจับในคดีมียาเสพติดไว้สำหรับจำหน่าย แต่สิ่งที่เขาได้กลับคิดขึ้นมาถึงเวลาเก่าๆที่เสียไปทำให้เขาอยากจะได้รับโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกครั้ง

Youtube Channel / cbnsiam
Loading