Click to Watch in HD > แพ้ทาง - LABANOON | Operating System Subject [Cover Music]

Watch คำชื้แจง : วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์หรือหวังผลทางการค้าใดๆทั้งสิ้น ผลงานนักเรียน วิชาระบบปฏิบัติการ (Operating System) รหัสวิชา ED251002 เสนอ อ.นฏกร ประมายันต์ จัดทำโดย นายกฤษฎา กลางพรม 603050074-7, นายศุภชัย นาชัยลาน 603050088-6, นายอัศวิน เหมสูงเนิน 603050091-7นางสาวกัญญาวีร์ เพลินใจ 603050226-0, นายพงศธร ตะโนนทอง 603050371-1, นางสาวพิชชาพร พิณเสนาะ603050373-7, นางสาวอมราพร อมัติรัตนะ 603050374-5, นางสาวปรางค์ทิพย์ ธรรมวัฒน์ 603050083-6, นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • 1Youtube Channel / Amaraporn Amatiratana
    Loading