Click to Watch in HD > ภาพยนตร์สารคดี MY KING

Watch ภาพยนตร์สารคดีที่นำเสนอปรัชญาแห่งการใช้ชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง ผ่านพระราชประวัติ ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพ พระวิริยะอุตสาหะ

  • 1Youtube Channel / คริสตจักรใจสมาน
    Loading