Click to Watch in HD > ภาพยนตร์สารคดี MY KING

Watch ภาพยนตร์สารคดีที่นำเสนอปรัชญาแห่งการใช้ชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง ผ่านพระราชประวัติ ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพ พระวิริยะอุตสาหะ


  • Sponsored Ads
  • Youtube Channel / คริสตจักรใจสมาน
    Loading