Click to Watch in HD > จะรักเธอคนเดียว - PAUSE

Watch โจ้ชนะเลิศการแข่งขันดนตรีเยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน Coke Music Awards 1993 ประเภทขับร้องเดี่ยว และหลังจากจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อ พ.ศ

Youtube Channel / SUTTINUN KOHS
Loading