Click to Watch in HD > Present ภาษาอังกฤษอย่างไร จึงจะถูกใจคนฟัง โดย ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปะธรรม เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

Watch คปก. เสนอวิธีการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษให้น่าสนใจ ในการบรรยายพิเศษ “Present ภาษาอังกฤษอย่างไร จึงจะถูกใจคนฟัง” โดย ศ. ดร.บุษบา กนกศิลปะธรรม เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา คปก. รุ่นที่ 18 ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

Youtube Channel / ThailandResearchFund
Loading