Click to Watch in HD > Thích Huyền Châu - Niệm Phật Ba La Mật Kinh, phần 1/6 (Hoa Kỳ 8/2016)

Watch Phần 1/6. Niệm Phật Ba La Mật Kinh - Thầy Thích Huyền Châu giảng thuật ngày 7 tháng 8, 2016, tại Bồ Đề Phật Quốc, Santa Ana, California, Mỹ quốc.

Youtube Channel / Tinh Tấn Tu Học
Loading