Click to Watch in HD > ภูพระบาทอุทยานประวัติศาสตร์1000ปี

Watch วีดีทัศน์นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอบ้านผือ ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้กิจกรรม กบจูเนียร์ ปี 10 ท็อปไทยท็อปเท็น โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป.อุดรธานี เขต 4 ปีแรกของเด็กๆกับข้อจำกัดทางด้านวัสดุอุปกรณ์ แต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาในการทำงาน กล้องมือถือ กล้องมือสอง เลนส์ยืม 555 ขอบคุณโครงการดีๆจาก MCOT และทีวีบูรพา ที่ได้ไปสะกิดไปกระตุ้นต่อมอยากทำงานทำกิจกรรมของเด็กๆนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสอย่างเราก็สามารถทำได้ จ้า

Loading