Click to Watch in HD > การแก้ไขปัญหา รูน็อต ในน้้มันเฟืองท้าย

Watch การแก้ไขปัญหา รูน็อต ในน้้มันเฟืองท้าย -สรุปง่าย ๆ คือ การ คว้านรูใหม่ 1.ใช้สว่างคว้านเกลียวใน 2.ใช้ดอกต็าปเกลียว 3.ทำการล้างเศษที่ค้างไว้ใน ชุดเฟืองท้าย 3 รอบ 4.เติมน้ำมันเฟืองท้าย

Youtube Channel / 9 JACK
Loading